• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie Vereniging van Steiger-, Hoogwerk-en Betonbekistingbedrijven VSB,

gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Midden-Nederland op 2 juni 2020 onder nummer 93/2020.

I DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AV: de onderhavige algemene voorwaarden;
overeenkomst: iedere onder II 1. bedoelde overeenkomst;
de opdrachtnemer: ieder als lid bij de VSB aangesloten bedrijf dat in zijn aanbieding of opdrachtbevestiging naar deze AV verwijst;
de opdrachtgever: ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst als bedoeld onder II 1. sluit;
goederen: al hetgeen door de opdrachtnemer krachtens overeenkomst aan de opdrachtgever wordt geleverd, opgeleverd en/of ter beschikking wordt gesteld;
dagen: alle kalenderdagen;
reclames: alle grieven van de opdrachtgever over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen, inclusief tijdigheid;
plaats van bestemming: de plaats waar de goederen volgens overeenkomst moeten worden geleverd en/of ter beschikking gesteld en/of gemonteerd, voor zover levering niet af-fabriek(EXW) volgens de Incoterms plaatsvindt;
schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.
Waar in deze voorwaarden van "montage" en/of van "montagewerkzaamheden" wordt gesproken, dient hieronder mede te worden begrepen -al naar gelang de aard van de aanbieding en/of opdracht -"demontage" en/of ”demontagewerkzaamheden".


II TOEPASSELIJKHEID
1. Algemene Voorwaarden VSB

Deze AV zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die met verwijzing naar deze AV worden gedaan en/of aangegaan door de opdrachtnemer, waaronder onder andere offertes tot, aanbiedingen voor en overeenkomst en van huur en verhuur, koop en verkoop, aanneming van werk, onderhoud, inspectie, montage en het verstrekken van adviezen,tekeningen en beschrijvingen die de opdrachtnemer met de opdrachtgever sluit, voor zover de opdrachtnemer daarbij als verhuurder, verkoper, aannemer, onderhoudsbedrijf, montagebedrijf of adviseur optreedt, en op die overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard ook, die laatste voor zover deze AV met die overeenkomsten verenigbaar zijn.
2. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze AV en het gestelde in II 1. en II 2. kan slechts bij schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo'n geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Indien door de opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze ook in dat geval niet van toepassing op de overeenkomst met de opdrachtnemer.
4. Alle door de opdrachtnemer bij de offerte en/of aanbieding verstrekte, alsmede in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde tekeningen,beschrijvingen, berekeningen, modellen, gereedschappen,programmatuur,e.d.blijven eigendom van de opdrachtnemer, die tevens de auteursrechten en alle rechten van intellectuele en industriële eigendom daarop behoudt.
5. De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebruikte, ontworpen of voorgestelde constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.
6. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de VSB.

III TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
2. Overeenkomsten komen tot stand zodra de opdrachtnemer een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en aanvaardingdienen schriftelijk plaats te vinden, waarbijde dagvan laatste ondertekening van de overeenkomst door de desbetreffende partij, dan welde dag van de verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer geldt als de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
3. Op de wijzigingen en aanvullingen opgesloten overeenkomsten zijn III 1. en III 2. van overeenkomstige toepassing.
4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat-en gewichtsopgaven, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven. Bij offertes of aanbiedingen die zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens mag de opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.
5. Bij onduidelijkheid over de inhoud en strekking van de overeenkomst of ingeval van afwezigheid of ondeugdelijkheid van de schriftelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst geldt de weergave van de inhoud en strekking van de overeenkomst door opdrachtnemer als daarvoor bepalend.
6. Elke offerte of aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
7. Als meerwerk wordt in ieder geval beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd,met de opdrachtgever ten aanzien van dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde goederen, diensten, werkzaamheden, eenheden, hoeveelheden of garanties wordt geleverd, aangebracht, verricht en/of gepresteerd. De opdrachtnemer is bevoegd het verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.
8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.


IV AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in deze AV omschreven garantieverplichtingen.
2. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer uitgesloten.
3. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:
-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
-beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook,van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand-van welke aard ook -verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

V OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. De ingeval van overmacht door de opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Onder overmacht worden in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van de opdrachtnemer geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: niet-of niet-tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van personeel van de opdrachtnemer, epidemieën, overheidsmaatregelen, gebreken in hulp-en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en elektriciteit, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.
3. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het (doen) verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

VI TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten van de opdrachtnemer met de opdrachtgever en op deze AV is Nederlands recht van toe-passing.

VII BEVOEGDE RECHTER
De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeien te beslechten, tenzij de opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te kiezen.

VIII BEWIJS
1. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de uit met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van de opdrachtnemer beslissend.
2. Indien de opdrachtgever zich jegens de opdrachtnemer beroept op diens garantieverplichting, rust op de opdrachtgever de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheid of ondeugdelijkheid van goederen of dat het personeel van de opdrachtnemer het werk met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.
3. Indien de AV zijn vertaald, worden verkort of slechts gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard, dan geldt de Nederlandse versie van de gehele tekst van de AV als bepalend voor de uitleg van de inhoud en strekking van de AV.

IX VERKOOP
1.Prijzen 1.1
De verkoopprijzen zijn de vrijblijvende dagprijzen van de opdrachtnemer, zoals deze gelden op de datum van levering exclusief BTW en af-fabriek (EXW) (“af-depot” van de opdrachtnemer)volgens de Incoterms geldend op de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij deel-of naleveringen of meerwerk gelden de dagprijzen van het moment waarop de deel-of nalevering en of het meerwerk plaatsvinden.
1.2 In de prijzen van de opdrachtnemer zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide leveranties. Door de opdrachtnemer
gemaakte evidente rekenfouten kunnen door hem worden hersteld.
1.3 De opdrachtnemer heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld gerekend worden belastingverhogingen en -aanpassingen, alsnog in de prijzen door te berekenen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
1.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is de opdrachtnemer
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
1.5 Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij
nabestellingen of meerwerk nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor
kosten in rekening gebracht.
1.6 Transport-en verpakkingsmaterialen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet teruggenomen.
1.7 Kosten van en verzekering tegen het risico van schade bij in-en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

2.Levering en risico
2.1 Levering vindt plaats af-fabriek (EXW) (“af-depot” van de opdrachtnemer) volgens de Incoterms geldend op de datum van aanbieding door beschikbaarstelling van de goederen aan de opdrachtgever.
2.2 Bij transport naar de plaats van bestemming reizen de goederen voor risico van de opdrachtgever. De keuze van het transportmiddel staat de opdrachtnemer vrij indien opdrachtnemer verzocht wordt het transport te regelen
2.3 De levertijd bedraagt de bij het aangaan van de overeenkomst tussen partijen overeengekomen periode. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en geldt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij benadering.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
2.4 Indien de goederen wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zal de opdrachtnemer die goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan.

3. Aantallen en reclame
3.1 Alle zendingen worden door de opdrachtnemer zorgvuldig geteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven vermelde aantallen, de kwaliteit en de toepasbaarheid van de geleverde goederen. De opdrachtgever dient deze aantallen te controleren en eventuele verschillen direct na ontvangst aan de opdrachtnemer te melden. Indien de opdrachtgever bij ontvangst van de goederen niet direct verschillen aan de opdrachtnemer meldt, worden de aantallen die staan vermeld op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven als juist aangenomen.
3.2 Reclames over kwaliteit en toepasbaarheid van geleverde goederen dienen binnen 7 dagen na levering van de goederen schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest. Overigens kan op een gebrek in de prestatie of de geleverde goederen geen beroep meer worden gedaan door de opdrachtgever, als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de opdrachtnemer heeft gereclameerd.
3.3 Door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de goederen,waaronder onder meer begrepen die omtrent het laden en lossen, de veiligheidsmaatregelen, de montage, het gebruik en het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de opdrachtgever te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.
3.4 Tenzij anders overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan het geleverde en de gemonteerde goederen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met de opdrachtnemer zijn bestemd, bij overtreding waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.
3.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring van de opdrachtnemer wijzigingen in de door de opdrachtnemer geleverde goederen aan te brengen, bij overtreding waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.

4.Retourzending
4.1 Geleverde goederen mogen door de opdrachtgever uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van de opdrachtnemer.
4.2 Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.Betaling en kredietbeperking
5.1 Alle betalingen die krachtens deze AV aan opdrachtnemer dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekeningen/of opschorting uit welken hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van de opdrachtnemer of door bijschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen IBAN-rekening geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien de facturen van de opdrachtnemer een kredietbeperkingstoeslag (een door de opdrachtnemer vastgesteld percentage van het factuurbedrag) in het eindfactuurbedrag vermelden, kan bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum de kredietbeperkingstoeslag op het eindfactuurbedrag in mindering worden gebracht. Bij niet-betaling binnen 30 dagen is de opdrachtgever de kredietbeperkingstoeslag aan de opdrachtnemer verschuldigd.
5.3 Indiende opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is.
5.4 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij naast de kredietbeperkingstoeslag van 5.2 gehouden aan de opdrachtnemer rente naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld,over het totale opeisbare bedrag te betalen, zonder dat de opdrachtnemer nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak hoeft te maken,en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Daarenboven is de opdrachtgever gehouden verliezen, die de opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de daling van de koers van de valuta waarin betaald moet worden ten opzichte van de euro,volledig aan de opdrachtnemer te vergoeden vanaf het moment van niet-betaling.
De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van hetgeen hij aan opdrachtnemer verschuldigd is.
5.5 De opdrachtnemer is gerechtigd alle verbintenissen die hij uit welken hoofde ook jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens de opdrachtnemer niet nakomt, mits tussen de verbintenis en de vordering voldoende samenhang bestaat. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd iedere overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding jegens de opdrachtnemer heeft, doch onverminderd het recht van de opdrachtnemer op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever voor iedere ontbonden overeenkomst.
5.6 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.

6.Garantie
6.1 Onverminderd het bepaalde in IV(aansprakelijkheidsbeperking) en onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever zowel de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door de opdrachtnemer geleverde goederen als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan de geleverde goederen waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van de opdrachtnemer jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
6.2 Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering zijn verstreken.
6.3 Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie-en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
6.4 Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
6.5 De opdrachtnemer verplicht zich om door hem geleverde ondeugdelijke of onjuiste goederen voor zover vallend onder de garantieverplichting van de opdrachtnemer op zijn kosten te herstellen ofte vervangen,een en ander ter keuze van de opdrachtnemer. Deze herstel-en vervangingsverplichting heeft
uitsluitend betrekking op de goederen zelf. De overige kosten tot herstel of vervanging zijn voor rekening van de opdrachtgever. Op de opdrachtgever rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid of onjuistheid.Bij herstel of vervanging volgens dit lid geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering zijn verstreken.
6.6 De opdrachtnemer zendt slechts creditnota's aan de opdrachtgever nadat de opdrachtnemer en de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst hebben gesloten.
6.7 Bij kwantiteitsverschillen is de opdrachtnemer slechts gehouden de ontbrekende goederen alsnog te leveren.
6.8 Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en/of kwantiteitsverschillen van door de opdrachtnemer geleverde goederen is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer geleverde goederen en/of onderdelen daarvan te repareren of deze goederen te vervangen dan wel aan te vullen. Indien zonder toestemming van de opdrachtnemer toch wordt gerepareerd, aangevuld of vervangen, ook wanneer dit door derden geschiedt, dan is de opdrachtnemer ontslagen van al zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever.
6.9 Door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte voorschriften en instructies aangaande de goederen,waaronder onder meer begrepen die omtrent het laden en lossen, de veiligheidsmaatregelen, de montage, het gebruik en het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de opdrachtgever te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn garantieaanspraken op de opdrachtnemer verliest.Buiten de garantie valt normale slijtage.

7.Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door de opdrachtnemer geleverde goederen blijven diens eigendom tot aan de voldoening door opdrachtgever van al hetgeen hij de opdrachtnemer is verschuldigd ter zake van de verkoop en levering en de verrichte werkzaamheden op grond van de overeenkomst en op grond van soortgelijke overeenkomsten, vermeerderd met rente, gemaakte kosten, geleden schade en alle inningskosten. De opdrachtnemer verkrijgt de eigendom van de goederen die de opdrachtgever vervaardigt met behulp van de door de opdrachtnemer geleverde aan hem nog in eigendom toebehorende goederen. De opdrachtgever verklaart dat hij die door hem vervaardigde goederen voor de opdrachtnemer houdt. Zolang de eigendom van de goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen. Indien op de goederen beslag wordt gelegd door schuldeisers van de opdrachtgever, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming van de opdrachtgever op te leveren dat opdrachtnemer gerechtigd is ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld kennis te geven van elk beslag dat op zijn goederen gelegd wordt. Deze kennisgeving dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.
7.2 De opdrachtgever is gehouden de aan de opdrachtnemer in eigendom toebehorende goederen te onderhouden als een goed huisvader. Hij is verplicht de goederen voor het door de opdrachtnemer in rekening gebrachte factuurbedrag tegen het risico van verlies en beschadiging te verzekeren en de opdrachtnemer bewijs daarvan te verstrekken. Indien de goederen verloren gaan of beschadigd worden, moeten de verzekeringspenningen aan de opdrachtnemer worden betaald. De opdrachtgever is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede de opdrachtnemer de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. De opdrachtnemer is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan de opdrachtnemer in eigendom toebehorende goederen aan de opdrachtnemer voldaan moeten worden.
7.3 Nadat de opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde goederen terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.
7.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde goederen aan opdrachtnemer te verpanden.

X VERHUUR
1.Huurprijzen en huurperiode
1.1 De huurprijzen zijn de vrijblijvende prijzen van de opdrachtnemer, zoals deze gelden op de datum van de ingang van de huur exclusief BTW en "af depot van verzending" van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
1.2 De huurprijs bij machines voor verticaal transport of het verschaffen van geveltoegang en andere gemotoriseerde goederen is gebaseerd op een werkweek van vijf dagen van acht uur per dag.Bij minder gebruik blijft de huurprijs echter hetzelfde.Voor elk uur dat en/of elke dag dat extra wordt gewerkt door de opdrachtgever, is de opdrachtgever een evenredig deel van de huur verschuldigd.
1.3 Alle huurprijzen zijn erop gebaseerd dat de werkzaamheden die met de gehuurde goederen worden verricht en de omstandigheden waaraan de gehuurde goederen worden blootgesteld geen door de opdrachtnemer als overmatig ervaren slijtage aan de gehuurde goederen met zich meebrengen. Dit zal onder andere -maar niet uitsluitend-het geval zijn bij verfspuiten, stralen of werken met chemicaliën, welke werkzaamheden dan ook niet toegestaan zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Kosten verband houdend met extra slijtage zullen aan opdrachtgever worden doorberekend.
1.4 Ter zake van de samenstelling van de huurprijzen, rekenfouten en het wijzigen van bestanddelen van huurprijzen is het bepaalde in IX, 1.2 van overeenkomstige toepassing.
1.5 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen in het magazijn van de opdrachtnemer volgens over-een komst ter beschikking staan van de opdrachtgever of, indien geen dag is overeengekomen,na mededeling van de beschikbaarheid aan de opdrachtgever tot, tenzij anders is overeengekomen, op het laatste van de navolgende tijdstippen:
de overeengekomen beëindigingsdatum;
de datum waarop de goederen bij de opdrachtnemer zijn terugbezorgd;
de datum waarop de goederen door de opdrachtnemer zijn teruggehaald.
1.6 De goederen worden verhuurd voor periodes van dagdelen, dagen, weken en/of maanden, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de opdrachtgever een huurtermijn voor een volledige periode (gelijk aan de voorafgaande periode) verschuldigd.
1.7 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs. Dit geldt ook voor dagen gedurende welke op grond van overmacht als bepaald in Vgeen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd van opdrachtnemer.
1.8 Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst schriftelijk beëindigen, met inachtneming van het hiervoor sub 1.6 en 1.7 vermelde.
1.9 De opdrachtnemer behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen of door vermissing daarvan.

2. Aflevering en risico
2.1 Ter zake van de aflevering, het risico, het transport en de levertijd is het bepaalde in IX.2 van overeenkomstige toepassing.
2.2 De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. Indien achteraf blijkt, dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft de opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat de goederen goed en veilig kunnen worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft de opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.
2.3 Mocht de gesteldheid van de terreinen echter van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet dan met (een) groot risico voor de goederen en ver-dere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van de opdrachtnemer of andere personen zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, dan heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en de goederen naar zijn bedrijf te laten terugkeren. Ingeval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft de opdrachtnemer recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door hem aantoonbaar geleden schade.
2.4 De opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:
a.de opdrachtnemer c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot asbest;
b.de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende arbeidsomstandighedenwet, dan wel anderszins gevaarzettend is:
c.de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de opdrachtgever niet aan wettelijke eisen voldoen;
d.bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van de kraan dat de opdrachtnemer is genoodzaakt deze hetzij conform de voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN 2046 en de hijstabel buiten bedrijf te stellen.
Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden hervat, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien de opdrachtnemer de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval geen vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.

3. Aantallen en reclames
Ter zake van de aantallen van de goederen, afwijking in aantallen en kwaliteit en reclames is het bepaalde in IX.3 van overeenkomstige toepassing.

4.Retourzendingen
Ter zake van retourzendingen is het bepaalde in IX.4 van overeenkomstige toepassing.

5.Verplichtingen opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen in het depot van de opdrachtnemer.
5.2 De goederen mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze bestemd zijn en mogen niet worden overbelast.
5.3 Opdrachtgever is verplicht de goederen goed te onderhouden en regelmatig controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater,accu’se.d. en daarmee gelijk te stellen onderhoud.
5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien de goederen worden verwaarloosd of ondeskundig worden gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten,zoals laad-, los-, transport-en eventuele herstelkosten,komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd andere goederen af te leveren dan door de opdrachtgever zijn gehuurd, mits deze andere goederen geacht mogen worden bruik-baar te zijn voor opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen zijn aan de andere goederen. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer steeds in de gelegenheid de afgeleverde goederen op een later tijdstip om te ruilen voor de overeengekomen goederen.
5.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de goederen onder te verhuren, voorverkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
5.7 Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om zonder toestemming van de opdrachtnemer de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
5.8 De opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen. Hij is verplicht de goederen tegen de dan geldende verkoopwaarde te verzekeren tegen alle risico van beschadiging, vermissing, verlies en diefstalen bewijs daarvan aan de opdrachtnemer te verstrekken.
5.9 De opdrachtgever is verplicht bij iedere retourzending van goederen aan de opdrachtnemer, om welke reden dan ook, de opdrachtnemer drie dagen van tevoren daarover te informeren. De opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de goederen ontstane schade, veroorzaakt door welke reden dan ook,te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.
5.10 Nadat opdrachtnemer het gehuurde op zijn adres heeft terugontvangen, behoudt hij het recht aan de opdrachtgever te melden dat de goederen niet in goede staat terugontvangen zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor geconstateerde schade.
5.11 Gedurende de huurperiode is de opdrachtgever verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade en boetes voortvloeiende uit het door opdrachtgever niet in acht nemen van deze voorschrif-ten.
5.12 Indien verhuur van goederen is overeengekomen in gemonteerde staat en de montage of de demontage van de goederen wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer zal dit geen verandering totgevolg hebben voorde overeengekomen datum van ingang van de huur.
5.13 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door opdrachtnemer zal worden afgehaald, zal opdrachtgever het materiaal na voorafgaande mededeling voor transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
5.14 Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar de gehuurde goederen zich bevinden.

6. Betaling
Facturering van de huurprijs door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in IX.5 van overeenkomstige toepassing.

7. Garantie
Ten aanzien van de garantie van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever is het bepaalde in IX.6 van overeenkomstige toepassing.

8. Vermenging verboden
8.1 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur de goederen van opdrachtnemer niet worden vermengd met soortgelijke goederen van derden.
8.2 Mocht vermenging, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel,toch optreden, dan is opdrachtgever gehouden de schade die daaruit voortvloeit aan opdrachtnemer te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op de waarde van de goederen van opdrachtnemer. Een en ander zal geschieden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

9. Reclamemateriaal
Het is de opdrachtnemer toegestaan aan het verhuurde reclameborden te bevestigen en/of anderszins reclame-uitingen aan te brengen.

XI AANNEMING VAN WERK, MONTAGE EN DEMONTAGE
1. Aanneemsom en tarieven
1.1 Voor de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, waar mede onder vallen onderhoudswerkzaamheden, inspectiewerkzaamheden, montagewerkzaamheden en door de opdrachtnemer uit hoofde van aanneming van werk tot stand te brengen en op te leveren werk, kunnen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden overeengekomen een vaste aanneemsom, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid.
1.2 De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. De opdrachtnemer is gerechtigd voor meerwerk, overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van opdrachtgever.
1.3 De opdrachtnemer heeft het recht om,indien de uit te voeren werkzaamheden bij een vaste aanneemsom afwijken van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is gebaseerd,de hieruit voortvloeiende meerdere kosten -verhoogd met een redelijke winstmarge -bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
1.4 Het in IX.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

2.Verplichtingen opdrachtnemer
2.1 Opdrachtnemer is gehouden alle overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.
2.2 De opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap.
2.3 De opdrachtnemer neemt bij de werkzaamheden in acht de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte tekeningen,specificaties en aanwijzingen, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de in acht te nemen overheidsvoorschriften.
2.4 De opdrachtnemer zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de gemonteerde of geleverde goederen geschikt zijn voor het gebruik dat bij het aanvaarden van de opdracht is overeengekomen ofis medegedeeld, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de geldende overheidsvoorschriften.

3.Verplichtingen opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk en zorgt er voor eigen rekening en risico voor:
a. dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe de goederen worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;

b. dat eventuele tekeningen,specificaties en aanwijzingen, waarop de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd;

c. dat de werkzaamheden welke verband houden met, maar niet behoren tot de opdracht van de opdrachtnemer op juiste wijze en tijdig zijn verricht;

d. dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer niet aan zulke voorschriften en aanwijzingen is gebonden;

e. dat alle zich op het bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd, hinderlijke niveau verschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door de opdrachtnemer op te richten constructie te dragen;

f. dat de plaats van werkzaamheden bereikbaar is voor de transportmiddelen van de opdrachtnemer;

g. dat de opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten werkzaamheden vereiste vergunningen;

h. dat de opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;

i. dat licht-en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijnen dat in de ruimte waarin wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn;

j. dat de werkzaamheden zonder stoornis kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, die een ongestoorde uitvoering van de werkzaamheden verhinderen;

k. dat de aangevoerde,nog niet gemonteerde goederen, alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor de opdrachtnemer toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze goederen en gereedschappen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor deze goederen;

l. dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van de opdrachtnemer ter plaatse aanwezig zijn en dat de door de opdrachtnemer gemonteerde steigers en steigerconstructies overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard;

m. dat de eventueel verschuldigde rechten -waaronder precario -tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting, is aangebracht.


3.2 Indien opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming van de opdrachtgever op te leveren dat opdrachtnemer gerechtigd is ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Alle schade die uit deze tekortkoming of de daaruit voortvloeiende ontbinding voortvloeit voor opdrachtnemer komt geheel voor rekening van opdrachtgever.

4.Oplevering en risico
4.1 Vanaf het moment waarop opdrachtnemer de goederen geheel of gedeeltelijk op de bouwplaats of op de plaats van levering en/of oplevering heeft aangevoerd, dan wel het moment waarop de goederen uit het depot van opdrachtnemer worden afgevoerd, gaat het risico op opdrachtgever over en is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal, verduistering,verlies,vermissing en beschadiging daarvan.
4.2 Indien de opdrachtgever bij de oplevering van het werk, de werkzaamheden en/of van door de opdrachtnemer geleverde of gemonteerde goederen geen bemerkingen maakt, wordt de opdrachtgever geacht een en ander alsmede de constructie ervan te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden. Vanaf de oplevering is dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
4.3 De opdrachtnemer draagt behoudens door de opdrachtgever aangetoonde verborgen gebreken, met inachtneming van het in IV(aansprakelijkheidsbeperking) bepaalde,geen enkele aansprakelijkheid. De opdrachtgever is verplicht eventuele gebreken die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken onverwijld schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.Ten aanzien van de garantie van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever is het bepaalde in IX.6 van overeenkomstige toepassing.
4.4 De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en voor verlies en vermissing van goederen en gereedschappen, opdrachtnemer toebehorende en bij de uitvoering van het werk en/of de werkzaamheden toegepast, tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft. Voor het overige is het bepaalde in X.5 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
4.5 De opdrachtnemer aanvaardt bij het uitvoeren van het werk en/of de werkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige goederen, alsmede voor andere schade, die is of mocht zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van hemzelf, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij van bewuste roekeloosheid of opzet sprake is van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van opdrachtnemer.
4.6 De levertijd bedraagt de bij het aangaan van de overeenkomst tussen partijen overeengekomen periode. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en geldt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij benadering. Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, geeft opdrachtgever behoudens in geval van bewuste roekeloosheid of opzet van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding. In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de
levertijd toegestaan als -alle omstandigheden in aanmerking genomen -redelijk is en zijn de kosten, verbonden aan deze verlenging,voor rekening van de opdrachtgever,onverminderd het bepaalde in IV(aansprakelijkheidsbeperking).
4.7 Tenzij anders overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan het geleverde en de gemonteerde goederen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met de opdrachtnemer zijn bestemd, bij overtreding waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.
4.8 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring van de opdrachtnemer wijzigingen in de door de opdrachtnemer geleverde goederen of de door de opdrachtnemer uitgevoerde constructie aan te brengen, bij overtreding waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.
4.9 Door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de goederen waaronder onder meer begrepen die omtrent de veiligheidsmaatregelen, het gebruik of het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de opdrachtgever te worden nagekomen, bij overtreding waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.

5. Betaling
5.1 Facturering van de ingevolge XI.1 door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen geschiedt bij de aanvang van het werk en/of de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in IX.5 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
5.2 Ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer is het bepaalde in IX.7 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

XII TECHNISCHE SERVICE, ADVIEZEN EN ONTWERPEN
1. Indien de opdrachtnemer voor opdrachtgever technische service verleent, zoals het uitwerken van ontwerpen, statische berekeningen, montageberekeningen en uitvoeringstekeningen, alsmede bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor apart aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever dient op alle redelijke tijden de opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers en diens assuradeuren in staat te stellen de goederen van de opdrachtnemer, die zich bevinden onder de opdrachtgever, te controleren, te beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen. De opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de opdrachtgever zo min mogelijk hinderen.
3. Alle door de opdrachtnemer aan opdrachtgever verleende technische service, verstrekte adviezen en vervaardigde ontwerpen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd.

 

©2020 Vereniging van Steiger-, Hoogwerk-en Betonbekistingsbedrijven VSB
Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal